Ko je pregledana glavnina literature oziroma virov (podpoglavje 2.3 Literatura in viri) in tudi določen del teorije ali empirije, tako da je že mogoče napisati določeno zaokroženo poglavje ali razdelek, je smiselno pripraviti prvi osnutek izbranega dela besedila na nekaj straneh. Običajno to pomeni, da je študent opravi vsaj nekaj deset ur dela.

Jedro preliminarnega besedila lahko obsega tri do pet strani, iz katerih je mentorju razvidno, kako študent piše. V določenih primerih – če je študent preverjeno dobro pismen in mu mentor tudi sicer zaupa – pa se po dogovoru lahko napiše tudi več strani, npr. glavnino teorije, kar pomeni, da se prvi dve fazi pisanja združita in torej namesto preliminarnega nastaja že kar testno besedilo (5.3.2 Testno besedilo).

Vsebinsko gre pri preliminarnem besedilu običajno za osnutek uvoda ali kake zaokrožene obravnave osrednjega teoretičnega dela. V izjemnih primerih samostojnih in motiviranih študentov, ko sta koncept diplome in načrt dela povsem jasna, hkrati pa je vzpostavljeno tudi visoko zaupanje s strani mentorja, pa se lahko združijo celo vse tri faze in študent spiše že kar celotno diplomo (glej 5.3.3 Osnutek celotne diplome).

Na tej točki je nadvse koristno, če študent – polega samega jedra preliminarnega besedila – napiše (če prijava še ni bila oddana) oziroma nadgradi elemente prijave (če so se bistveno spremenili) in v preliminarno besedilo doda še naslednje:

  • izhodišče diplome oziroma »outline«, ki obsega eno do dve strani opisa vsebine;
  • dokončen opis empiričnega dela, kjer navede ključne vidike (npr. velikost vzorca, ciljno populacijo, velikost morebitnih eksperimentalnih celic, opis morebitne fokusne skupine ali število poglobljenih intervjujev) in tudi mejnike (npr. začetek, konec, vmesne faze);
  • obnovljen predlog kazala;
  • literaturo, pri čemer se pričakuje precej dokončen pregled literature, kar pomeni, da mora študent opraviti celoten pregled literature in virov (glej 2.3.4 Pregledovanje virov).

Mentor nato vse to pregleda in se odzove. Če ni zapletov, na tej točki ni potreben osebni obisk in pogosto zadošča zgolj elektronska potrditev, da je preliminarno besedilo v redu in da naj študent nadaljuje. V primeru visoke zrelosti besedila in siceršnje dorečenosti načrta dela lahko mentor pozove študenta, da brez dodatnih interakcij spiše kar celo diplomo (5.3.3 Osnutek celotne diplome). Če pa obstajajo kakršnakoli vprašanja, posebej glede empiričnega dela, je smiseln (oseben) pogovor z mentorjem. Na tej točki je namreč še mogoče učinkovito preprečiti kake večje napake ali napačno smer, v katero bi lahko študent krenil.

Ob tem velja še enkrat poudariti, da mora študent na tej točki upoštevati tudi vsa splošna formalna navodila glede pisanja osnutkov (glej uvod v podpoglavje 5.3 Faze pisanja), posebej oštevilčevanje strani in črkovanje, pa tudi osnovni format besedila (glej 5.5.3 Oblikovanje besedila), ki ga v svojih navodilih predpisuje fakulteta (npr. velikost in tip črk, razmak, presledki ipd.).

<< Nazaj Naprej >>