Priporočila obravnavajo šest korakov procesa diplomiranja: odločitev, prijava, načrt, raziskovanje, pisanje in zaključek. Ob tem so izčrpno in sistematično podane odgovarjajoče usmeritve, nasveti in opozorila.

Priporočila so v osnovi napisana za obliko tiskane publikacije (PDF); za spletno obliko pa so zgolj razrezana na poglavja, podpoglavja in razdelke, urejene v hierarhično trinivojsko strukturo.

Kdor išče kratke in bistvene informacije, lahko pregleda pogosta vprašanja (FAQ) in kontrolne sezname oziroma odljuknice (angl. checklist), kjer so za vsakega od šestih korakov zbrani glavni poudarki. Hiter vpogled v ključno vsebino posameznih poglavij in podpoglavij omogoča tudi krepko (angl. bold) označeno besedilo, kjer so izpostavljani najpomembnejši vidiki.

V nadaljevanju so najprej predstavljene podrobnejše uvodne opredelitve, in sicer: Definicija diplome, Element novosti, Problem diplomiranja, Namen priporočil, Struktura, Uporaba priporočil ter Avtorstvo.