Če se odločimo za (zelo) ambiciozno diplomo, moramo imeti jasne in dobro utemeljene cilje. Že na samem začetku jih je zato treba konkretno identificirati. Gre namreč za diplomo, ki poleg odločne ocene (10) cilja še na neko drugo dodano vrednost. Tipični primeri so::

  • napisati želimo članek za določeno revijo;
  • pripraviti želimo predstavitev za določeno konferenco;
  • napisati želimo knjigo (npr. skupaj z mentorjem);
  • ciljamo na Prešernovo ali kakšno drugo nagrado;
  • s svojo diplomo želimo narediti vtis na svojega (sedanjega ali potencialnega) zaposlovalca;
  • zelo kakovostno diplomo potrebujemo zaradi nadaljnjega študija (doma ali v tujini);
  • kakovostna diploma bo morda neposredno ali posredno vnovčljiva (npr. kot prispevek k nekemu realnemu projektu);
  • zaradi določenih kariernih razlogov morda želimo spisati kakovostno diplomo v angleščini, s pomočjo (so)mentorja iz tujine;
  • zaradi nekih določenih razlogov ali celo brez njih imamo v sebi izredno močno željo, da problematiko obdelamo zelo kakovostno, celovito in zaokroženo, ali pa enostavno želimo –podobno ambiciozno kot morda celoten študij – z visoko oceno zaključiti študij.

O ambicioznosti diplome se načeloma odločamo skupaj s ključno odločitvijo (glej podpoglavje 1.1.3 Formalizacija odločitve), torej še preden izberemo temo in mentorja. Hkrati je to tudi ena prvih tem, o katerih se pogovorimo z mentorjem. Mentor bo znal realno oceniti ustreznost in smiselnost naših ciljev in s tem povezane napore. Na tej osnovi bomo lahko dorekli tudi svoj pogled glede ambicioznosti diplome.

Nadvse koristen je lahko pogovor še s kako drugo osebo, ki ima tovrstne izkušnje, zlasti s študentskim kolegom, ki se je podobno odločil za ambiciozno diplomo ali pa jo je že zagovarjal. Poleg tega je lahko poučen tudi splošen in neobvezen pogovor s katerim od profesorjev, ki nam lahko v tem pogledu pomembno svetuje.

Če se odločimo za (zelo) ambiciozno diplomo, se je treba zavedati, da bo potrebni čas, to je število ur dela, morda (verjetno/zagotovo) nekoliko ali celo precej obsežnejši, kot je to uradno predvideno s kreditnimi točkami. Podobno moramo za proces diplomiranja predvideti nekoliko daljše obdobje kot sicer, morda (verjetno/zagotovo) več kot pol leta.

Samo objektivna in iskrena analiza razmerja med vloženimi napori in percepcijo dodane vrednosti, ki jo ima ambiciozna diploma za naše življenje, bo odgovorila na vprašanje, ali je vlaganje dodatne energije v proces diplomiranja za nas smiselno ali ne. Pri tem je, kot rečeno, bistven in neprecenljiv predvsem iskren pogovor s čim več in čim kompetentnejšimi sogovorniki. V nasprotnem primeru namreč lahko zlahka zdrsnemo bodisi v nepotrebno tratenje časa, ki je za naše življenjske okoliščine in načrte povsem neprimerno, bodisi izdelamo premalo ambiciozno diplomo, ki ne služi (ali celo škodi) našim ambicijam.

 

<< Nazaj Naprej >>