Eden ključnih korakov v procesu diplomiranja je oddaja celotnega osnutka diplome. Kot rečeno, lahko v primeru velike samostojnosti, medsebojnega zaupanja ter dobre izkušnje s preliminarnim tekstom (5.2.1 Preliminarno besedilo) študent oddajo nadaljnjih vmesnih besedil (5.2.2 Testno besedilo) preskoči in spiše celotno diplomo brez dodatnih interakcij. V izjemnih primerih jo lahko napiše celo zgolj na osnovi prijave. Večinoma pa je preliminarno in testno besedilo potrebno, kot tudi dodatne interakcije (elektronske, telefonske, osebne) in vmesni osnutki posameznih poglavij. Posebej pogosto študent ločeno pošlje teoretični del in ločeno (pred ali po tem) empirični del.

V vsakem primeru mentor celoten osnutek diplome, potem ko ga študent odda, (še enkrat) sistematično pregleda. Če ima minimalne (npr. jezikovne) pripombe, morda zadoščajo komentarji, ki jih umešča in zapiše neposredno v besedilo, v primeru kompleksnih vsebinskih pripomb pa je smiselno, da se študent oglasi osebno in se pregled opravi v živo, tako kot je že bilo opisano v prejšnjem razdelku. Na tej točki je namreč interakcija izjemno pomembna in v primerjavi z enostranskim komuniciranjem tudi nadvse učinkovita. V mnogih primerih lahko torej izkušen mentor opravi celotno branje oziroma pregled kar skupaj s študentom, kar je z vidika mentorjevega časa daleč najbolje.

Neodvisno od interakcij z mentorjem pa je nadvse produktivno, da že pri prvi oddaji celotnega osnutka tudi čim bolj oziroma kar v celoti upoštevamo uradna fakultetna navodila glede formalnosti, literature, citiranja, oblike itd.

V smislu pričujočih navodil pa je posebej pomembno, da študent pred tem preveri oziroma zagotovi, da je pri pisanju osnutka natančno prebral in v celoti upošteval naslednje:

  1. splošne usmeritve: 5.1.1 Organizacija pisanja, 5.1.2 Osnovni ton pisanja, 5.1.3 Tok pripovedi ter odgovarjajoča 5.4.1 Povezanost besedila;
  2. v pogledu strukture: 5.2.1 Nivoji strukturiranja, 5.2.2 Uvod v diplomo, 5.2.5 Zaključni del, 5.2.6 Povzetek ter 5.2.7 Izbrani vidiki strukturiranja;
  3. jezik: 5.4.3 Osnovna jezikovna načela in 5.4.4 Strokovni izrazi,
  4. format: 5.5.1 Literatura in citiranje; 5.5.2 Tabele in grafi in 5.5.3 Oblikovanje besedila;

Če je komentarjev mentorja na osnutek celotne diplome malo oziroma so take narave, da po oceni mentorja ne potrebujejo njegovega naknadnega preverjanja, saj mentor zaupa, da jih bo študent ustrezno uredil, je proces pisanja s tem zaključen. V nasprotnem primeru so potrebne nadaljnje interakcije, vse dokler mentor osnutka dokončno ne odobri.

Zelo dobro in poučno je, če pred oddajo končnega osnutka študent pomisli, kaj bi odgovorili, če bi nas mentor ob oddaji celotnega osnutka pogledal v oči in vprašal: Ali stojite za vsakim zapisanim stavkom? Ste vse, kar ste zapisali, zapisali z dogovorjeno skrbnostjo? Če je vse v redu – in tako bi seveda tudi moralo biti – bi moral študent temu pritrditi z lahkim in čistim srcem. V nasprotnem primeru bi moral študent morebitne šibke točke (posebej npr. jezik, nekonsistentnosti, premajhna poglobljenost, nedodelana empirija, odsotnost določene literature ali vira, negotovost glede osnovnega sporočila) vnaprej sam opisati in zanje bodisi dokazati, da so obrobnega pomena, bodisi jih mora naknadno popraviti.

Če je proces diplomiranja potekal v skladu s priporočili, na tej točki ne bi smelo biti večjih zapletov. Če pa so se določeni koraki preskakovali, če študent ni upošteval navodil (in nenadoma prišel kar s celotnim spisanim besedilom), pa je lahko na tej točki zelo veliko dela, posebej, če je študent formalno razdelal diplomo v napačno smer. Diplome se zato na tej točki razvrstijo nekako v štiri skupine:

  • v prvi skupini so izjemno redke diplome študentov, ki so intelektualno nadarjeni in so hkrati razvili veščine pisanja, kjer je potrebno le eno branje;
  • v drugi skupini so zelo kakovostne diplome, kjer zadošča dvoje branj, in sicer osnovno branje, ko mentor posreduje popravke, komentarje in usmeritve na celotni osnutek, ter dokončno oziroma fino branje;
  • v tretji skupini je glavnina diplom, kjer je treba v celoti ali po delih, študentu komentirati oziroma posredovali 5-10 besedil (poglavij ali osnutkov celotne diplome);
  • v četrti skupini, ki ima zelo širok razpon, so vse ostale diplome, vključno s problematičnimi, kjer:
<< Nazaj Naprej >>