Pri fazah pisanja gre za formalen časovni pogled na nastajanje diplome, kjer je osnova točka razmejitve oddaja gradiva mentorju. Vrstni red raziskovanja in pisanja je s tem seveda tesno povezan, čeprav je lahko razmeroma neodvisen in sledi osnovnemu projektnemu planu (glej podpoglavje 3.1.3 Zaporedje aktivnosti in posebej sliko 7).

Običajno so v procesu raziskovanja in pisanja vsaj tri faze oziroma tri ključne točke, ki terjajo povratno informacijo od mentorja, zato je okoli njih potrebno organizirati tudi aktivnosti. Navedene tri faze je smiselno časovno umestiti tudi v podroben časovni načrt (podpoglavje 3.2.3 Koraki in mejniki). Pri vsem tem gre za zelo okvirno strukturiranje in dogovor z mentorjem je lahko tudi drugačen. Faz oziroma kritičnih točk je zato lahko – pač v skladu s specifičnostmi diplome in navodili mentorja – seveda tudi več ali manj, lahko pa je celo samo ena. Slednje je sicer bolj načelna možnost in velika izjema, vendar obstajajo tudi taki primeri. Na drugi strani pa so tri faze, ki so predstavljene v nadaljevanju, v taki ali drugačni obliki prisotne v veliki večini primerov.

Ne glede na fazo je pomembno, da študent pri oddaji osnutkov poskrbi za ustrezno kakovost in vsak osnutek, preden ga odda, temeljito pregleda. Osnutek mora biti take kakovosti, da bi v primeru, ko ga natisnemo in naslednji dan v miru preberemo, morali biti z njim v glavnem zadovoljni. (Za zgodnejše osnutke lahko sicer v dogovoru z mentorjem dopustimo več nekonsistentnosti). To pomeni:

  • da po svojih najboljših močeh skrbnega branja in ustrezne presoje (angl. to the best of my knowledge) nismo opazili ali odkrili neke večje nekonsistentnosti v strukturi, vrstnem redu in toku pripovedi niti nismo odkrili nobenih večjih jezikovnih napak;
  • da se lahko manjše, a zelo očitne napake (vsebinske, jezikovne) pojavijo kvečjemu na nekaj straneh besedila, sicer take različice ne bi smeli oddati;
  • tipkarskih napak (uporabimo črkovalnik oziroma spell-check) ne sme biti v nobenem primeru, ravno tako v nobenem primeru ne smemo oddali besedila, ki ni oštevilčeno in nima kazala (razen seveda, če gre zgolj za nekaj strani, ki nimajo strukutre poglavij in podpoglavij).

Zgoraj navedeno velja za vse osnutke, posebej pa za tri ključne faze: preliminarno besedilo, testno besedilo, celotni osnutek.

 

<< Nazaj Naprej >>