Pravilniki fakultet oziroma programov so včasih zelo natančni, pogosto pa dolžino diplom določajo zgolj okvirno (npr. magistrski študij Uporabne statistike navaja 20–80 strani) ali pa je sploh ne določajo, kot je to npr. pri diplomi dodiplomskega študija FDV. Na drugi strani lahko dolžino z dodatnimi priporočili pogosto urejajo programi oziroma katedre. FDV npr. (Navodila za  pisanje in oblikovanje strokovno-.znanstvenih del FDV) predpisuje predvsem velikost črtk in presledkov, in sicer 12 pt ter 1,5 presledka, kar je tudi sicer običajno navodilo. Pri takem formatu ima v primeru pisave Times New Roman, ki se pogosto najbolj priporoča, ena stran običajno okoli 300–350 besed in 1800–2200 znakov s presledki, kar je vse odvisno od narave besedila in razgibanosti teksta (nadnaslovi, podpoglavja, odstavki, citati, naštevanja). Pri tem število besed oziroma strani ne upošteva prilog, aneksov, literature in kazala.

V primeru drugačnih pisav je v primerjavi s pisavo Times New Roman pri določenem številu besed strani lahko tudi več (Arial ali Tahoma pomeni povečanje števila strani za 10 %, Verdana pa za 20 %) ali manj (npr. Ariel Narrow pomeni zmanjšanje števila strani za 10 %). V primeru tabel ali grafov je znakov in besed seveda manj; pri preračunavanju je smiselno upoštevati, da običajen graf ali tabela predstavlja približen ekvivalent 100–200 besedam teksta.

Kot rečeno, imajo študijski programi lahko svoja lastna priporočila. Program Družboslovne informatike oziroma Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo (KDIM) ima pri gradivu za predmet Diplomski seminar glede diplom dodiplomskega študija (prva stopnja) naslednje formalno priporočilo:

  • Študentom, ki zaključujejo visokošolski program DI (diploma ima 5 KT, torej se pričakuje 150 ur dela), se priporoča, da diploma obsega do 7000 besed, kar bi pomenilo – če govorimo o pisavi Times New Roman – okrog 20–25 strani. V praksi se izkaže, da so navedene omejitve (7000 besed) več kot minimalne, saj jih presežejo skoraj vse diplome. Diplome visokošolskega programa so namreč običajno v razponu 35–45 strani (namesto 20–25 strani) in imajo večinoma okoli 10.000 (namesto 7000) besed.
  • Študentom univerzitetnega programa se priporoča, da je obseg diplome do 10.000 besed (diplomsko delo ima 10 KT oziroma 300 ur), kar bi pomenilo 30–35 strani. V praksi so diplome univerzitetnega (bolonjskega) programa običajno v razponu 40–60 strani (namesto 30–35). Če omenjeni razpon izrazimo s številom besed, to pomeni interval 10.000–20.000 besed (namesto do 10.000).

Magistrska dela (bolonjska) so predvidoma nekoliko daljša, saj npr. 24 KT pomeni, da se v povprečju pričakuje bistveno več dela, to je 720 ur (okoli tri mesece intenzivnega delovnega časa oziroma okoli pet mesecev po 150 ur), kar pomeni več kot dva- oziroma trikratni obseg diplome univerzitetnega dodiplomskega študija. V tem okviru velja dodali, da npr. pravilnik za drugo stopnjo na FDV izrecno priporoča 45–80 strani, kar bi pomenilo 13.500–28.000 besed (katedre oziroma programi glede magistrske naloge nimajo nekih svojih priporočil). V praksi magistrska dela pogosto obsegajo okrog 60 strani oziroma okrog 20.000 besed. Nemalokrat se celo približajo znanstvenemu magisteriju, za katerega FDV praviloma določa 80–130 strani, kar pomeni 24.000–45.500 besed. Dodajmo, da se za disertacijo pričakuje 160–350 strani (48.000–120.000 besed).

<< Nazaj Naprej >>