Če se odločimo za (zelo) ambiciozno diplomo, moramo imeti jasne in utemeljene cilje. Že na samem začetku jih je zato treba konkretno identificirati. Gre namreč za diplomo, ki poleg ocene 10 cilja še na neko drugo dodano vrednost. Tipični primeri so::

  • napisati želimo članek za določeno revijo;
  • pripraviti želimo predstavitev za konferenco;
  • napisati želimo knjigo (npr. skupaj z mentorjem);
  • ciljamo na Prešernovo ali kakšno drugo nagrado;
  • s svojo diplomo želimo narediti izjemen vtis na svojega (sedanjega ali potencialnega) zaposlovalca;
  • potrebujemo zelo kakovostno diplomo zaradi nadaljnjega študija (doma ali v tujini);
  • kakovostna diploma bo morda neposredno ali posredno vnovčljiva (npr. kot prispevek k nekemu realnemu projektu);
  • zaradi določenih razlogov ali celo brez njih imamo v sebi izredno močno željo, da določeno problematiko obdelamo zelo kakovostno, celovito in zaokroženo;
  • zaradi določenih kariernih razlogov morda želimo spisati diplomo v angleščini, s pomočjo (so)mentorja iz tujine, kar bo brez dvoma dvignilo nivo diplome;
  • enostavno želimo – podobno ambiciozno kot celoten študij – z zanesljivo visoko oceno zaključiti študij.

O ambicioznosti diplome se načeloma odločamo skupaj s ključno odločitvijo (glej podpoglavje 1.1.3 Formalizacija odločitve), torej še preden izberemo temo in mentorja. Hkrati je to tudi ena prvih tem, o katerih se pogovorimo z mentorjem. Mentor bo znal realno oceniti ustreznost naših ciljev in s tem povezane napore. Na tej osnovi bomo lahko dorekli svoj pogled glede ambicioznosti diplome.

Nadvse koristen je lahko tudi pogovor še s kako drugo osebo, ki ima tovrstne izkušnje, zlasti s študentskim kolegom, ki se je podobno odločil za ambiciozno diplomo ali pa jo je že zagovarjal. Poleg tega je lahko poučen tudi splošen in neobvezen pogovor s katerim od profesorjev, ki nam lahko v tem pogledu pomembno svetuje.

Če se odločimo za ambiciozno diplomo, se je treba zavedati, da bo potrebni čas (to je število ur dela) dela verjetno nekoliko ali precej obsežnejši, kot je to uradno predvideno s kreditnimi točkami. Podobno moramo za celoten proces predvideti nekoliko daljše obdobje kot sicer, morda celo več kot pol leta.

Samo objektivna in iskrena analiza razmerja med vloženimi napori in percepcijo dodane vrednosti, ki jo ima ambiciozna diploma za naše življenje, bo odgovorila na vprašanje, ali je vlaganje dodatne energije v proces diplomiranja za nas smiselno ali ne. Pri tem je, kot rečeno, neprecenljiv iskren pogovor s čim več in čim kompetentnejšimi sogovorniki.

<< Nazaj Naprej >>